KJ-SSH - Stainless Steel Handle, Classic Joe®

KJ-SSH - Stainless Steel Handle, Classic Joe®

$60.00

Stainless Steel Handle for Classic Joe grills

Part Number
KJ-SSH

Fits Models
KJ23RH, KJ23NRHC, KJ23RHC, KJ23RHCI, KJ15040721, KJ15040921

Stainless Steel Handle for Classic Joe grills

Part Number
KJ-SSH

Fits Models
KJ23RH, KJ23NRHC, KJ23RHC, KJ23RHCI, KJ15040721, KJ15040921