Kamado Joe Slide-Out Ash Drawer

Kamado Joe Slide-Out Ash Drawer

$39.99

Slide-Out Ash Drawer

Classic Joe® Fits Models
KJ23RH
KJ23RHC
KJ23NRHC
KJ15040721
KJ15040921
KJ15041123
KJ15042621

Big Joe® Fits Models
BJ24RH
BJ24RHC
BJ24RHCI
PJ24NRHC

Select a Size

Slide-Out Ash Drawer

Classic Joe® Fits Models
KJ23RH
KJ23RHC
KJ23NRHC
KJ15040721
KJ15040921
KJ15041123
KJ15042621

Big Joe® Fits Models
BJ24RH
BJ24RHC
BJ24RHCI
PJ24NRHC