Kamado Joe Handle in HDPE Black

Kamado Joe Handle in HDPE Black

$14.99

Grill Handle in Black HDPE

Classic Joe® Fits Models
KJ23RH
KJ23RHC
KJ23RHCI
KJ15041123 (Konnected Joe™)

Big Joe® Fits Models
KJ15040821
KJ15041021

Joe Jr® Fits Model
KJ13RH

Select a Size

Grill Handle in Black HDPE

Classic Joe® Fits Models
KJ23RH
KJ23RHC
KJ23RHCI
KJ15041123 (Konnected Joe™)

Big Joe® Fits Models
KJ15040821
KJ15041021

Joe Jr® Fits Model
KJ13RH